Polityka Prywatności:

W związku z tym, że w ramach Aplikacji Transformacja 5.0 (dalej: Aplikacja) przetwarzamy dane osobowe użytkowników, czyli osób, które instalują Aplikację na swoich telefonach, korzystają z jej funkcjonalności czy też dokonują zakupu płatnych materiałów, informujemy Cię o tym, że:

 1. Administratorami Twoich danych osobowych są:

  Powyżej wskazane podmioty są współadministratorami danych (dalej: Administratorzy), stosownie do treści przepisu art. 26 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie), gdyż wspólnie określiły cele przetwarzania danych osobowych w ramach aplikacji.

 2. Możesz się skontaktować z Administratorami za pośrednictwem wyznaczonego przez Administratorów punktu kontaktowego, pisząc na adres: RNA GROUP Sp. z o.o. ul. Al. Bolesława Krzywoustego 4/1 Katowice, 40-870, lub na adres email: support@rnagroup.zohodesk.eu

  Usługodawca jest zobowiązany do przekazania Ci informacji o przetwarzaniu danych osobowych w momencie, w którym rejestrujesz się w ramach aplikacji. Niezależnie od tego, w celu realizacji przysługujących Ci praw możesz zwrócić się do każdego z Administratorów, zgodnie z danymi podanymi powyżej.

 3. Administratorzy mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 4. Ponadto, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z marketingiem produktów i usług Administratorów. W takim wypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem Administratorem jest w tym przypadku właśnie prowadzenie działań marketingowych. Niezależnie od tego, w sytuacji gdy przepisy prawa wymagają wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą odrębnej zgody, np. w celu przedstawienia jej oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych, Administratorzy pozyskają takie zgody stosownie do wymogów wynikających z przepisów prawa.
 5. Jeżeli zamieścisz w ramach Aplikacji dodatkowe dane, które Ciebie dotyczą, takie jak wiek, waga, wzrost, płeć, informacje o diecie lub wykonywanych treningach i poszczególnych ćwiczeniach fizycznych, to prawną podstawą przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda, stosownie do treści przepisu art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia. Podanie tych danych jest dobrowolne, acz ich niepodanie może utrudnić wybór optymalnego planu treningowego lub dietetycznego. Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych i usunięcie tych danych z Aplikacji w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na prawidłowość przetwarzania danych przed momentem cofnięcia zgody.
 6. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być te podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia, tj. podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy usługi hostingowe, wsparcie z zakresu IT lub usługi analizy ruchu w ramach aplikacji mobilnej.
 7. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratorów przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych, zawartej pomiędzy usługodawcą a użytkownikiem oraz przez okres 3 lat po zakończeniu jej obowiązywania. Dane dotyczące rozliczeń finansowych i faktur VAT przetwarzane są przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy związany z daną fakturą, zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W zakresie w jakim dane są przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, dane mogą być przetwarzane przez okres do 5 lat od momentu ich zebrania. Dane przetwarzane na podstawie zgody przechowywane są przez okres do momentu cofnięcia zgody, nie dłużej niż przez okres posiadania konta w ramach aplikacji.
 8. Masz prawo do:
 9. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania, w tym zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Wskazujemy, że dobór odpowiednich treningów na podstawie informacji o Tobie, takich jak waga, wzrost, wiek, płeć czy też wykonywane treningi ma charakter ogólny i nie opiera się o działanie indywidualnych algorytmów profilujących, a jedynie dopasowanie treningu lub diety do podanych przez Ciebie informacji, bazując na ogólnych informacjach, niewpływających istotnie na osobę i niezwiązanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.
 10. Podanie danych osobowych przez jest warunkiem założenia konta użytkownika i korzystania z funkcjonalności aplikacji.
 11. Administratorzy oświadczają, że stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, odpowiadający wiążącemu się z tym ryzykiem, zgodnie z przepisami Rozporządzenia.